Условия использования

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine  Autogidas.lt (toliau –  Autogidas.lt) tvarka, taip pat  Autogidas.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos. 
1.2.  Autogidas.lt tvarko ir administruoja UAB „Vertikali medija”, į.k. 304149959, buveinės adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT10009879815, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas).
1.3. Autogidas.lt vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimas), kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.  Autogidas.lt vartotoju laikomas asmuo, patalpinęs Skelbimus, norintis peržiūrėti Skelbimus ar bet kokia kita forma naudojantis Autogidas.lt (toliau - Vartotojas).
1.4. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Autogidas.lt svetaine, besąlygiškai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Autogidas.lt paslaugomis. 
1.5. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Autogidas.lt  tinklapyje ir nėra siūlomų prekių ar paslaugų pardavėjas, prekes ar paslaugas siūlančių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
1.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti  Autogidas.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis internetine svetaine Autogidas.lt, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

 

2. Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei kitos Skelbimų talpinimo Autogidas.lt svetainėje sąlygos

 

2.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, pateikiama informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ar paslaugas. 
2.2. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 12 val. laikotarpiui, negali koreguoti pagrindinės informacijos: atitinkamos transporto priemonės markės arba (ir) modelio. 
2.3. Aukciono būdu parduodamos transporto priemonės gali būti talpinamos bendrose parduodamų automobilių kategorijose. Šiuose skelbimuose privalo būti nurodoma teisinga pradinė pardavimo/ minimali pardavimo kaina. 
2.3. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje internetinės svetainės Autogidas.lt kategorijoje (pvz., Skelbimas apie pageidavimą pirkti lengvajį automobilį negali būti patalpintas parduodamų lengvųjų automobilių kategorijoje).
2.4. Toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto Skelbimą.
2.6. Parduotos transporto priemonės skelbimas privalo būti ištrintas. Norint parduoti kitą tos pačios markės bei modelio objektą, turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama talpinti naują objektą seno skelbimo pagrindu.
2.7. Vartotojui draudžiama:
2.7.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;
2.7.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais.
2.7.3. Skelbime ir kitose Autogidas.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų; 
2.7.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir (ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.
2.8. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą.
2.9. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/ skaitmenimis. Apribojimai netaikomi kategorijoms „Perka“ bei „Paslaugos“. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai. 
2.10. Draudžiama naudotis  Autogidas.lt svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.10.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą  Autogidas.lt svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.); 
2.10.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą  Autogidas.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves; 
2.10.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą  Autogidas.lt svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); 
2.10.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą  Autogidas.lt  svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

 

3. Mokamos paslaugos

 

3.1.  Autogidas.lt svetainėje už suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką arba SMS žinute. Mokamos paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Autogidas.lt svetainėje, o jų kainos nurodytos kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje.
3.2.  Vartotojas supranta ir sutinka, kad Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka  Tiekėjui už Mokamas paslaugas Autogidas.lt svetainėje nurodyta tvarka. Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.3.3.  Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
3.4. Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų (paryškinimo ir t.t.) kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje.
3.5. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos.

 

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės

 

4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Autogidas.lt svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams.
4.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, vartotojai infomuojami skelbime nurodytais kontaktais. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.
4.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose: Skelbime gali būti koreguojama: kėbulo tipas, vairo padėtis į (iš) kairėje/dešinėje; transporto priemonės būsena gali būti pakeista į (iš) daužta/nedaužta. Skelbimai patalpinti netinkamoje kategorijoje yra blokuojami arba perkeliami į tinkamą kategoriją.  
4.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

 

5. Atsakomybės apribojimas

 

5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Autogidas.lt tinklapį, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą. 
5.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo  Autogidas.lt.
5.3. Laikoma, kad naudojimasis Autogidas.lt vykdomas nepriekaištingai, jei  Autogidas.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už  Autogidas.lt  ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
5.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija. 

 

6. Asmens duomenų apsauga

 

6.1. Vartotojas internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ar kitus svetainėje numatytus duomenis. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel.nr., el.p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai). 
6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu. 
6.3. Vartotojas patvirtina, kad jo internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. 
6.4. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Teikėjui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el.paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).
6.5. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką. 
6.6. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse. 
6.7. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

 

7. Intelektinės nuosavybės teisės

 

7.1. Tiekėjas yra visų teisių į  Autogidas.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Autogidas.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Autogidas.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

8. Taikytina teisė

 

8.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

 

9. Slapukų politika

 

9.1.  UAB „Vertikali medija“ skelbimų portalų grupėje ( autogidas.lt, domoplius.lt ir plius.lt) naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų naršymo istoriją ir pritaikyti jums turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
Slapukus naudojame sąžiningai ir atsakingai. Peržiūrėti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje. Taip pat galite atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tokiu atveju, kai kurios UAB „Vertikali medija“ grupės svetainių funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys. 
Mūsų puslapyje naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti jūsų išsaugotus skelbimus ir naudotas paieškas.

Вопросы и комментарии